Informujemy, że w celu zapewnienia optymalizacji treści i dostosowania ich do Państwa potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.
Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
sponsorowane

Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

„Kobieta w Chmurze”
 

Spis Treści

 1. DEFINICJE

 2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 3. ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY

 4. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 5. KORZYSTANIE Z SERWISU

 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 7. REKLAMACJE

 8. PRZEPISY KOŃCOWE


Regulamin określa wymagania techniczne, zasady korzystania oraz funkcjonowania portalu internetowego „Kobieta w Chmurze” dostępnego pod adresem www.kobietawchmurze.pl. Regulamin ten określa prawa i obowiązki Użytkowników, jak również Administratora Portalu, będącego podmiotem zarządzającym Portalem. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji w Portalu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia.

 

 1. DEFINICJE

  1. Serwis – portal internetowy www.kobietawchmurze.pl

  2. Administrator – podmiot administrujący Serwisem, udostępniający jego zasoby oraz świadczone w jego ramach usługi. Jest nim firma Integrity Studio, z siedzibą na ul. Grabowa 85, 54-115 Wrocław, NIP: 8942722973

  3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka posiadająca zdolność prawną, reprezentowana przez upoważnionego przez nią przedstawiciela, zarejestrowana i posiadająca Konto w Serwisie. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów i usług Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  4. Konto – moduł programistyczny i mechanizm bazy danych udostępniany przez Serwis, umożliwiający Użytkownikowi wprowadzenie swoich danych, prezentację oraz promocję swojej firmy oraz dostęp do modułu Kojarzeń Biznesowych. Zakres uprawnień Użytkownika posiadającego Konto może zostać dowolnie poszerzony przez Administratora.

  5. Baza Firm – moduł programistyczny umożliwiający prezentację firmy lub osoby zarejestrowanych Użytkowników, zapewniający dostęp do prezentacji firm lub osób innych Użytkowników.

  6. Kojarzenia Biznesowe – moduł programistyczny umożliwiający zarejestrowanym Użytkownikom wzajemne kojarzenie poszukiwanych i oferowanych produktów, i usług.

  7. Osoby niezarejestrowane w Serwisie są uprawnione do korzystania z wszelkich zasobów Serwisu, z wyjątkiem Bazy Firm i Kojarzeń Biznesowych, jak również innych zasobów określonych przez Administratora.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

  1. Użytkownik korzystający z Serwisu przyjmuje do wiadomości, że prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków:

   1. Korzystanie z Serwisu wymaga urządzenia umożliwiającego korzystanie z internetu;

   2. Korzystanie z serwisu wymaga korzystania z przeglądarki, akceptującej pliki typu „cookies” i obsługującej „Javascript”. Odbiór niektórych treści wymaga również dostępu do technologii „flash player”.

   3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator prowadzi w uzasadnionym zakresie rejestr aktywności Użytkownika w Serwisie.

   4. Zarejestrowany Użytkownik, jak również Użytkownik zapisany na Newsletter musi posiadać konto e-mail.

     

 2. ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY

  1. Dostęp do Bazy Firm oraz Kojarzeń Biznesowych wymaga rejestracji.

  2. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji Regulaminu, co oznacza zapoznanie się z jego treścią oraz zgodę na wszystkie zawarte w nim postanowienia.

  3. Rejestracja w Serwisie i utworzenie Konta jest płatne. Administrator pozostawia sobie prawo do okresowej, bądź stałej, jak również podmiotowej rezygnacji z płatności za Konto.

  4. Z chwilą rejestracji w Serwisie zawarta zostaje umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem, obejmująca wszelkie usługi świadczone w ramach Konta.

  5. Użytkownik jest zobowiązany do podania w trakcie rejestracji swoich prawdziwych danych i ich aktualizacji, jeśli takowe dane uległy zmianie.

  6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji w zakresie funkcjonowania serwisu, jak również informacji promocyjnych i marketingowych.

  7. Administrator może zażądać przesłania kopii dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika oraz prawdziwość danych podanych podczas rejestracji.

  8. Umowa, o której mowa w art. 3.4 Regulaminu może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron bez podania przyczyny. W szczególności Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem między innymi w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego Regulaminu lub podjęcia innych działań, które Administrator uzna za szkodliwe dla Serwisu, bądź jego Użytkowników.

 

 1. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych i równocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie (w tym profilowanie) przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  2. Administrator przetwarza dane Użytkowników (dane osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) w zakresie niezbędnym do świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również w celach statystycznych i marketingowych.

  3. Użytkownik udziela Administratorowi prawa nieodpłatnego wykorzystania swoich danych oraz innych udostępnionych w ramach rejestracji lub edycji profilu materiałów na potrzeby związane z działalnością Serwisu, jak również w celach statystycznych i marketingowych.

  4. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie informacje jak i materiały, dotyczące osób trzecich tylko za wyraźną zgodą tych osób. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za prawdziwość, jak i zgodność z prawem udostępniania tych informacji. Na żądanie Administratora Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia udokumentowanej zgody osoby lub osób trzecich do posługiwania się ich danymi i materiałami przez Użytkownika. Administrator ma prawo podjęcia wszelkich niezbędnych czynności mających na celu ustalenie legalności udostępnionych informacji i materiałów, jak również przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

  5. W przypadku nie udostępnienia przez Użytkownika dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika w terminie wyznaczonym przez Administratora, Administrator ma prawo:

   1. odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem

   2. usunąć konto Użytkownika

  6. Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez siebie danych oraz udostępnionych materiałów, jak również dysponuje możliwością ich edycji oraz żądania usunięcia ich z Serwisu.

  7. Żądanie Użytkownika usunięcia jego danych z Serwisu jest jednoznaczne z rezygnacją z usług Serwisu.

  8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych i materiałów Użytkowników wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Zastrzeżenie niniejsze nie dotyczy danych, które w oparciu o funkcjonalność serwisu są dostępne publicznie.

  9. Dokładamy maksymalnych starań, aby przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczyć Twoje dane przed zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub umożliwieniedo nich dostępu osobom nieupoważnionym. Regularnie aktualizujemy portal tak, aby nie był podatny na znane sposoby przełamania zabezpieczeń. Hasło użytkownika jest zaszyfrowane. Jego rozkodowanie nie jest możliwe. Nasi usługodawcy zobowiązani są dawać wystarczające gwarancje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji.

 

 1. KORZYSTANIE Z SERWISU

  1. Użytkownikowi i innym osobom korzystającym z Serwisu zabrania się podejmowania czynności, które w jakikolwiek sposób mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu, jak również działać na szkodę Administratora lub innych użytkowników Serwisu, a w szczególności:

   1. polegających na podawaniu nieprawdziwych danych podczas rejestracji, jak również podczas innych działań związanych z korzystaniem z Serwisu,

   2. naruszających ochronę danych innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu,

   3. polegających na naruszeniu autorskich praw majątkowych i osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich,

   4. polegających na zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

   5. udostępnianiu swojego Konta innym osobom, jak i korzystaniu z Kont należących do innych Użytkowników,

   6. podejmowanie działań zakłócających w jakikolwiek sposób działanie Serwisu,

   7. polegających na zamieszczaniu treści i zdjęć o charakterze erotycznym lub pornograficznym oraz przedstawiających lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, w szczególności ze względu na rasę, religię, narodowość, wyznanie, lub bezwyznaniowość, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub niepełnosprawność,

   8. używania słów powszechnie uznawanych za obelżywe, lub obraźliwe,

   9. rozsyłaniu spamu i niezamówionej informacji oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej za wyjątkiem dostępnej w ramach konta funkcjonalności prezentacji własnych materiałów promocyjnych i reklamowych, jak również zamówionych u Administratora Serwisu reklam i ogłoszeń.

   10. podejmowaniu jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników oraz osób trzecich,

   11. łamiących dobre obyczaje lub powszechnie akceptowalne normy i zasady współżycia społecznego,

   12. naruszających przepisy prawa prasowego.

  2. Łamanie przez Użytkowników postanowień i zasad niniejszego Regulaminu upoważnia Administratora do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub zaprzestania działań na szkodę Serwisu.

  3. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane i materiały, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  4. Użytkownik umieszczając w Serwisie swoje materiały o charakterze utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) udziela Administratorowi prawa nieodpłatnego wykorzystywania, wprowadzania do pamięci komputera lub sieci komputerowej, przerabiania, usuwania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów w celach związanych z działalnością Serwisu. Umieszczając w Serwisie ww. materiały Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie takich materiałów na wyżej wymienionych polach eksploatacji oraz upoważnia Administratora do udzielania sublicencji w w/w zakresie.

  5. Użytkownik korzystając z materiałów Serwisu o charakterze utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) jest uprawniony wyłącznie do korzystania z nich w zakresie własnego użytku osobistego ograniczonym do celów korzystania z Serwisu.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Wyłączną odpowiedzialność za dane i materiały zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników ponoszą Użytkownicy zamieszczający te materiały.

  2. Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub zaprzestania działań na szkodę Serwisu.

  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, jak również osób trzecich względem Serwisu, ani za wykorzystanie przez Użytkowników, jak i osoby trzecie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkowników. Użytkownicy są zobowiązani poinformować Administratora o wszelkich zaobserwowanych okolicznościach naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, o ile okoliczności te związane są z funkcjonowaniem Serwisu.

  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu i dostarczaniu usług Serwisu oraz ich skutki. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Użytkownika spowodowaną okolicznościami niezależnymi od Administratora.

  6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działalności Serwisu, w przypadku konieczności podjęcia czynności wymaganych do prawidłowego działania lub modyfikacji funkcjonalności Serwisu.

  7. Administrator, przy świadczeniu usług w ramach Serwisu, może korzystać z pomocy i usług innych podmiotów.

 

 1. REKLAMACJE

  1. Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania Administratorowi reklamacji w zakresie działania serwisu.

  2. Administrator przyjmuje reklamacje wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kobietawchmurze.pl.

  3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika: imię, nazwisko/firma, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy. Reklamacja powinna również zawierać opis przedmiotu reklamacji, jak również jej uzasadnienie. Brak powyższych informacji uprawnia Administratora do odstąpienia od rozpatrzenia reklamacji.

  4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Odpowiedź Administratora na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail podany w reklamacji.

  5. Reklamacje oczywiście bezzasadne, jak również wynikające z nieznajomości podstawowej obsługi komputera, braku spełnienia Wymagań Technicznych określonych w art. 1 oraz braku znajomości Regulaminu i innych przepisów prawnych, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.kobietawchmurze.pl/92,regulamin

  2. Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez podania przyczyn i uzasadnienia.

  3. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o nich o nich Użytkowników, publikując jednolity tekst Regulaminu w Serwisie pod adresem http://www.kobietawchmurze.pl/92,regulamin

  4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami.

  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 25 - 05 - 2018.


 

copyright 2022
Kobieta w Chmurze
Kobieta w Chmurze
Integrity Media i Biznes Dolnośląski
ul. Grabowa 85
54-115 Wrocław
Polska